Som et beredskapstiltak er det viktig at gruppa samler inn noen viktige helseopplysninger om leirdeltakerne sine. Dette gjøres gjennom helsekortet, som du finner her. Helsekortene skal tas med på leiren og oppbevares av en av lederne.

Speiderledere bør når det er behov for det (f.eks. i forkant av leirer), be om at foreldre/foresatte gir opplysninger om speidernes helse. Hensikten er at lederne får nødvendig informasjon til å kunne ivareta speidernes behov for helsehjelp som ellers foreldre/foresatte ville ha sørget for.

For lederne:
Rovere, ledere og stab over 16 år må selv vurdere hvem og hva de for egen sikkerhet ønsker å dele av forebyggende informasjon med andre speiderledere. Når offentlig helsetjeneste oppsøkes er det viktig at du har riktig informasjon om bl.a. pårørende. Vi vil derfor sterkt anbefale at alle har oppdatert informasjon i den portalen det offentlige bruker. Se https://helsenorge.no/kjernejournal/

For speiderne:
Hensikten med dette skrivet er å gi foreldre/foresatte anledning til å gi speiderlederne forebyggende informasjon f.eks. om speidernes allergier, sykdommer og medisinbruk. Selv om lederne ikke har lovpålagt taushetsplikt slik som helsepersonell, skal slik informasjon behandles fortrolig, enten den er mottatt skriftlig eller muntlig. Skriftlig informasjon skal ikke oppbevares lengre enn nødvendig for formålet, og den skal ikke lagres i elektroniske systemer, manuelle registre eller brukes til andre formål. Speiderlederne skal under ingen omstendighet kreve at foreldre/foresatte gir slik informasjon. Det er foreldre/foresatte som bestemmer om informasjon i det hele tatt skal deles med andre, og også avgjør hvilken informasjon som skal gis.

Når offentlig helsetjeneste oppsøkes, vil det ofte kun være behov for navn og hjemkommune eller fødselsdata. Pårørendeinformasjon og til dels også oversikt over sykdommer og medisinbruk, finnes i de offentlige register (f.eks. kjernejournal). Særlig speidere med kroniske sykdommer bør sikre at nødvendige opplysninger er innført i kjernejournalen. For personer under 16 år, gjøres dette av helsepersonell. Personer over 16 år kan selv legge inn opplysninger i kjernejournalen.